• 07 VELJ. 20
  • 0

  Natječaj za zapošljavanje – Viši stručni savjetnik za javnu nabavu, nabavu i EU fondove

  Natječaj

  Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š.,dr.med., spec. opće kirurgije, raspisuje

  NATJEČAJ

  za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, na razdoblje od 1 godine, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 6 mjeseci) na poslovima:

  VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU, NABAVU I EU FONDOVE – 2 izvršitelja

  Uvjeti:

  – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog ili srodnog usmjerenja
  – završena izobrazba iz područja javne nabave, odnosno uz obvezu pohađanja
  – 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – poznavanje rada na računalu

  Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
  – Zamolbu
  – Životopis
  – Domovnicu
  – Diplomu
  – Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora)
  – Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)
  – Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

  Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
  Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
  Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje –Viši stručni savjetnik za javnu nabavu, nabavu i EU fondove“.

  Natječaj je otvoren od 07.02.2020. do 15.02.2020. godine.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
  Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju,

  obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
  Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

  Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

  Broj 01-4504/2/2020.

  Leave a reply →

Photostream