• 13 VELJ. 20
  • 0

  Natječaj za zapošljavanje – spremačica

  Natječaj

  Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š.,dr.med., spec. opće kirurgije, raspisuje

  NATJEČAJ

  za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme,do povratka odsutnih radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 mjeseca) na poslovima:

  SPREMAČICA – 3 izvršitelja

  Uvjeti:

  • Najmanje završena osnovna škola

  Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
  – Zamolbu
  – Životopis
  – Domovnicu
  – Svjedodžbu
  – Potvrda o stažu (potvrda HZMO-a)
  – Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

  Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
  Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
  Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje –spremačica“.

  Natječaj je otvoren od 13.02.2020. do 21.02.2020. godine.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
  Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju,

  obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
  Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

  Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

  Broj 01-407/4-6/2020.

  Leave a reply →

Photostream