• 24 OŽU. 21
  • 0

  Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

  Natječaj

  Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po Ravnatelju doc.dr.sc. Tomislavu Novinščaku, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

  NATJEČAJ

  za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

  1. Doktor medicine, specijalist abdominalne kirurgije – 1 izvršitelj

  Uvjeti:
  • položen specijalistički ispit iz abdominalne kirurgije
  • odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

  2. Doktor medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – 2 izvršitelja

  Uvjeti:
  • položen specijalistički ispit iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/intenzivne medicine
  • odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

  3. Psiholog – 1 izvršitelj

  Uvjeti:
  • završen studij psihologije
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad (dopusnica) Hrvatske psihološke komore

  4. Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja

  Uvjeti:
  • završena škola za medicinske sestre/tehničare
  • odobrenje za samostalan rad

  5. Prvostupnik/ca sestrinstva – 2 izvršitelj

  Uvjeti:
  • Završeni studij sestrinstva
  • Odobrenje za samostalan rad

  6. Pomoćni radnik/ca u kuhinji – 1 izvršitelj

  Uvjeti:
  • najmanje završena osnovna škola

  Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
  – Zamolbu
  – Životopis
  – Domovnicu
  – Diolomu/Svjedodžbu
  – Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za redni broj 1. do 2.)
  – Odobrenje za samostalan rad (za redni broj 1.-5.)
  – Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)

  Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
  https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
  Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
  Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

  Natječaj je otvoren od 24.03.2021. do 01.04.2021. godine.
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci
  prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
  provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

  Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

  Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
  Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

  Broj: 01-1202/1-2021.

  Leave a reply →

Photostream