Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

 • Povijest Jedinice za kontrolu kvalitete

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite ustrojena je 2011. godine zbog potrebe izgradnje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 107/2007) kojim je utvrđeno da su zdravstvene ustanove s više od 40 zaposlenih radnika obvezne ustrojiti posebnu jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

 • Organizacijska struktura

U ŽB Čakovec djeluje Bolničko povjerenstvo za kvalitetu, a predsjednica navedenog Povjerenstva je Pomoćnica sanacijskog upravitelja za kvalitetu dr. sc. Sandra Oslaković, dr. med., spec. transfuzije. Povjerenstvo je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Županijskoj bolnici Čakovec.

Povjerenstvo  provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, uspostavu sustava sigurnosti pacijenta, procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove, provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak, predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite, surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite, provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije, obavlja i ostale poslove vezane uz kvalitetu zdravstvene zaštite određene zakonom i drugim pravnim propisima.

 • Aktivnosti Jedinice za kontrolu kvalitete
 • Uspostavljanje , razvijanje i poboljšanje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta u svim organizacijskim jedinicama ŽB Čakovec
 • Praćenje propisa iz domene poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Praćenje pokazatelja kvalitete, izrada izvještaja i analize na području upravljanja kvalitetom
 • Upravljanje dokumentacijom sustava, a koja je zaposlenicima dostupna na intranetu
 • Surađivanje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 • Predlaganje i sudjelovanje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • Aktivno sudjeluje u projektima za poboljšanje kvalitete: PaSQ projekt (Integriranje kirurške kontrolne liste i pokazatelja antimikrobne profilakse u BIS-u)

Djelatnici Jedinice za kvalitetu :

 1. Kristina Kamenar Toplek, mag. admin. sanit.
  Viši stručni savjetnik za kontrolu kvalitete
  E- mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr
 1. Boža Škvorc, dipl. med. techn.
  Medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija
  E- mail: higijena@bolnica-cakovec.hr

 

 • Povjerenstva

Povjerenstvo za kvalitetu
Povjerenstvo za unutarnji nadzor
Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
Etičko povjerenstvo
Povjerenstvo za lijekove
Povjerenstvo za transfuzijsko liječenje
Povjerenstvo za informatiku

 • Propisi

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite:
http://www.zakon.hr/z/508/Zakon-o-kvaliteti-zdravstvene-za%C5%A1tite-i-socijalne-skrbi

Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_79_1693.html

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_31_704.html

Plani i program mjera za osiguranje, unaprjeđenje, promicanje i praćenje kvalitete:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_114_3014.html

Zakon o zdravstvenoj zaštiti:
http://www.zakon.hr/z/190/Zakon-o-zdravstvenoj-za%C5%A1titi