Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 03/05/202321,4 min read

 Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

 NATJEČAJ

 za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6  mjeseci) na poslovima:

 1. Logoped – 1 izvršitelj

 Uvjeti:

 • završeni diplomski studij logopedije
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 1. Viši stručni referent za kadrovske poslove – 1 izvršitelj

 Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij-upravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 1. Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj

             Uvjeti:

 • prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike
 • položen stručni ispit
 • odobrenje (licenca) Hrvatske komore zdravstvenih radnika 
 1. Prvostupnik/ca sestrinstva – 3 izvršitelja

 Uvjeti:

 • Završeni studij sestrinstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 1. Medicinska sestra/tehničar – 11 izvršitelja

 Uvjeti: 

 • Završena škola za medicinske sestre/tehničare ili završen studij sestrinstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 1. Primalja/ primaljska asistentica 1 izvršitelj

Uvjeti: 

 • Završena škola za primalje / primaljske asistentice ili završen studij primaljstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 1. Spremačica – 3 izvršitelja

Uvjeti:

 • Najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Svjedodžbu/Diplomu
 • Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)
 • Odobrenje za samostalan rad (3.-6.)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (1., 3.,4., 5., 6.)
 • Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora)

(1.)

 Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“

 

Natječaj je otvoren od 03.05.2023. do 11.05.2023. godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

 

Broj: 01-2085/2023.

bolnica-logo