• 14 SRP. 16
  • 0

  PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST

  Poštovani pacijenti,
  Vaše je pravo da budete na vama razumljiv i pristupačan način potpuno obaviješteni o svome zdravstvenom stanju, uključujući i medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka, preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje, mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata, pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima, mogućim zamjenama za preporučene postupke, tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite, daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite, preporučenom načinu života, pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava. Vaše je pravo uvijek tražiti drugo stručno mišljenje o vašem zdravstvenom stanju.
  Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka
  Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo Vaš život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja vašeg zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražavate potpisivanjem suglasnosti.
  Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhonijema osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.
  Za pacijenta koji nije pri svijesti, pacijenta s težom duševnom smetnjom te poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost za prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može suglasnost u bilo koje vrijeme povući potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb. Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvodi dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja njegovog zdravlja. Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.
  S obzirom na Vaša prava koja su detaljnije opisana i definirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata, u repozitoriju dokumentacije nalaze se Obaviješteni pristanci za visokorizične postupke koji se obavljaju u Županijskoj bolnici Čakovec na Poliklinikama odnosno ambulantama.

  Linkovi na dokumente:

  PEDIJATRIJA CIKOLERGOMETRIJA  

  PEDIJATRIJA REKTOSKOPIJA S BIOPSIJOM

  PEDIJATRIJA EGD     

  PEDIJATRIJA KATETERIZACIJA MOKRAĆNOGMJEHURA

  PEDIJATRIJA MCUG

  PEDIJATRIJA METAKOLINSKI TEST

  PEDIJATRIJA PRICK TEST

  PEDIJATRIJA SLIJEPA BIOPSIJA SLUZNICE TANKOG CRIJEVA

  PEDIJATRIJA SLIKOVNAPRETRAGA UZ PRIMJENU KONTRASTA

  PEDIJATRIJA URODINAMIKA

  PEDIJATRIJA VENTOLINSKI TEST

  PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI

  PUNKCIJA TANKOM IGLOM POD KONTROLOM UZV

  PUNKCIJA TANKOM IGLOM POTKOŽNIH LEZIJA

  OPERACIJA SIVE MRENE

  EMNG, EMG, ENG  

  BIOPSIJA DOJKE

  CT GLAVE,VRATA,TIJELA

  EKSEKRECIJSKA UROGRAFIJA

  IRIGOGRAFIJA

  KONTRASTNA PRETRAGA GORNJEG PROBAVNOG TRAKTA

  SEKUNDARNA KOLANGIOGRAFIJA

  MIKCIJSKA CISTOURETROGRAFIJA

  Leave a reply →

Photostream