• 25 OŽU. 21
  • 0

  Javni natječaj za prodaju rashodovanog osnovnog sredstva

  Javni natječaj

  Broj: 01-1361/2021
  Čakovec, 25.03.2021

  Sukladno čl. 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju rashodovane imovine broj: 01-2766/2020 od 10.07.2020. godine, Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec objavljuje sljedeći

  JAVNI NATJEČAJ
  Za prodaju rashodovanog osnovnog sredstva

  I. PREDMET PRODAJE
  Predmet prodaje je MAMOGRAF.

  II. NAČIN PROVEDBE NATJEČAJA
  Natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).

  III. POČETNA CIJENA
  Početna prodajna cijena predmetne pokretnine iznosi 50.000,00 kn sa PDVom.

  IV. UVJETI ZA PRISTUPANJE NADMETANJU
  Nadmetanju mogu pristupiti fizičke i pravne osobe.
  Nadmetanje provodi Povjerenstvo za prodaju rashodovane imovine, na način da zaprima prijave za nadmetanje, utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u licitaciji, te provodi samu licitaciju.

  Predmet prodaje se može pogledati svakim radnim danom od 9:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na broj mobitela g. Nestića ,099 526 7929, a za vrijeme trajanja natječaja.

  Osnovno sredstvo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ i prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za nedostatke i kvalitetu predmeta prodaje.
  Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na usmenom nadmetanju.

  Prijave za licitaciju moraju sadržavati sljedeće:
  – Naziv i adresu pravne osobe, odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe
  – Dokaz o hrvatskom ili drugom državljanstvu za fizičke osobe
  – Izvod iz odgovarajućeg registra za pravne osobe

  Prijave za licitaciju se podnose u zatvorenoj omotnici sa naznakom „za licitaciju – ne otvarati“, na adresu Županijska bolnica Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec, najkasnije do 01.04.2021. do 12:00 sati.
  Podnošenjem prijave za licitaciju podnositelj pristaje na sve objavljene uvjete licitacije.

  V. PRAVILA NADMETANJA
  Javno nadmetanje će se održati u dvorani Ravnateljstva Županijske bolnice Čakovec, dana 01.04.2021, s početkom u 13:00 sati.

  Natjecatelja može zastupati punomoćnik koji se legitimira valjanom pisanom punomoći.
  Ukoliko se za licitaciju prijavi samo jedan natjecatelj licitacija se može održati, ali predmetna pokretnina ne može biti prodana ispod objavljene početne cijene.

  Licitacija se provodi na način da voditelj nadmetanja objavljuje početnu cijenu i poziva natjecatelje da stave ponudu na taj iznos. Ukoliko takva ponuda bude stavljena (podizanjem ruku natjecatelja), voditelj licitacije podiže cijenu za 1.000,00 kn i poziva natjecatelje da stave ponudu za takvu višu cijenu i tako dalje dok na poziv voditelja nadmetanja ne bude više povećanja ponude, kada će voditelj objaviti najvišu stavljenu ponudu, zaključiti licitaciju i pozvati natjecatelja koji ju je stavio na potpis posebne izjave o stavljenoj ponudi i spremnosti da za ponuđenu cijenu sklopi kupoprodajni ugovor pod objavljenim uvjetima.

  Ako pozvani natjecatelj odbije potpisati gornju izjavu, licitacija se može ponoviti, ali taj natjecatelj gubi pravo sudjelovanja na ponovljenoj licitaciji.

  VI. UVJETI PRODAJE I ISPORUKE
  Natjecatelj koji je potpisao izjavu o sklapanju ugovora dužan je na poziv Povjerenstva bez odlaganja sklopiti ugovor o kupoprodaji.

  Isporuka predmeta prodaje će se izvršiti po sklapanju ugovora o kupoprodaji te uplati licitirane cijene na žiro račun Županijske bolnice Čakovec.

  VII. OBJAVA
  Ovaj natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Županijske bolnice Čakovec.

  Prilikom provedbe javnog usmenog nadmetanja organizator će osigurati provođenje svih epidemioloških mjera i preporuke Stožera civilne zaštite te se pozivaju sudionici na poštivanje istih.
  Organizator zadržava pravo, u slučaju više sile i nepovoljne epidemiološke situacije, odgoditi održavanje usmenog nadmetanja, a o čemu će pravodobno biti istaknuta obavijest na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

  Povjerenstvo za prodaju rashodovane imovine

  Leave a reply →

Photostream