Natječaj

Categories: NatječajiPublished On: 19/06/201921,2 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po Ravnatelju doc.dr.sc. Tomislavu Novinščaku, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. Doktor medicine specijalist oftalmologije i optometrije – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• položen specijalistički ispit iz oftalmologije i optometrije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 2 izvršitelja

Uvjeti:

• završeni odgovarajući studij
• odobrenje za samostalan rad

3. Viši stručni savjetnik za računovodstvo – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog ili srodnog usmjerenja (VSS)
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu

4. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• Završena škola za medicinske sestre/tehničare
• Odobrenje za samostalan rad

5. Prvostupnik/ca fizioterapije – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• završen odgovarajući ispit
• odobrenje za samostalan rad

6. Kuhar – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• završena škola za kuhara (SSS)
• 1 (jedna) godina radnog iskustva

7. Radnik u praoni – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• Najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (1.)
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– Odobrenje za samostalan rad (1., 2. 4. i 5.)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“

Natječaj je otvoren od 19.06.2019. do 27.06.2019. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-2073/2019.

bolnica-logo