Javni natječaj – voditelj odjela

Categories: NatječajiPublished On: 02/08/201918,4 min read

Natječaj


Broj:01-2580/2019.
Čakovec, 01.08.2019.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta koja podliježe reizboru u Županijskoj bolnici Čakovec

I.
Raspisuje se natječaj za popunjavanje radnog mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaji) za voditelja zdravstvene ustrojstvene jedinice u Županijskoj  bolnici Čakovec.

JEDINICA ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI

1.    Odjel za ginekologiju s poliklinikom i dnevnom bolnicom
–    Voditelj odjela

    II.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljavati ove uvjete:

Doktor medicine, položen stručni ispit, položen specijalistički ili subspecijalistički ispit iz područja djelatnosti (grane specijalizacije), najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, licenca Hrvatske liječničke komore za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

III.

Kandidati su u prijavi dužni predložiti i svog zamjenika/cu.

Mandat odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica vezan je uz mandat ravnatelja i bira se na razdoblje od četiri godine.  
IV.
Kandidat za reizborni položaj iz točke I.  ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:
–    životopis,
–    dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uvjeta iz točke II.
–    plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju podnose prijavu s detaljnim opisom predviđenog razvoja djelatnosti u vidu organizacije rada, kadrova i opreme, s prijedlogom budućeg razvoja u smislu poboljšanja rada, uvođenja novih postupaka i sl.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju, užu specijalizaciju i radno iskustvo za svaki pojedini reizborni položaj kandidati,
a koji su ujedno i zaposlenici Županijske bolnice Čakovec, nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Županijske bolnice Čakovec.

V.
Pisane prijave dostavljaju se ravnatelju Županijske bolnice Čakovec u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica i na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec do 09.08.2019. godine.

VI.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za primanje prijava.

VII.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata, bez obrazloženja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                 Ravnatelj
doc.dr.sc.Tomislav Novinščak, prof.v.š.,    

dr.med.,spec. opće kirurgije

bolnica-logo