JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR PROČELNIKA KIRURGIJE I VODITELJA OPERACIJE I STERILIZACIJE

Categories: NatječajiPublished On: 18/10/201818,1 min read

Natječaj

Broj: 01-3301/2018
Čakovec, 17.10.2018.
Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, članka 11. i 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru u Županijskoj bolnici Čakovec

I.
Raspisuje se natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaji) za voditelje zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Županijskoj bolnici Čakovec:

1. PROČENIK/CA SLUŽBE KIRURŠKIH DJELATNOSTI
2. VODITELJ/ICA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA I CENTRALNE STERILIZACIJE

II.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljavati ove uvjete:
1. Doktor medicine,
2. položen stručni ispit,
3. položen specijalistički ili subspecijalistički ispit iz područja djelatnosti (grane specijalizacije),
4. najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
5. licenca Hrvatske liječničke komore za samostalan rad,
6. poznavanje rada na računalu.

III.
Kandidati za reizborne položaje iz točke I. ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:
– životopis,
– dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uvjeta iz točke II.
– plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju podnose prijavu s detaljnim opisom predviĎenog razvoja djelatnosti u vidu organizacije rada, kadrova i opreme, s prijedlogom budućeg razvoja u smislu poboljšanja rada, uvoĎenja novih postupaka i sl.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju, užu specijalizaciju i radno iskustvo za svaki pojedini reizborni položaj kandidati, a koji su ujedno i zaposlenici Županijske bolnice Čakovec, nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrĎivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Županijske bolnice Čakovec.

IV.
Kandidati su u prijavi dužni predložiti i svog zamjenika/cu.
Mandatno razdoblje odgovornih osoba Županijske bolnice Čakovec traje 4 godine.

V.
Pisane prijave dostavljaju se ravnatelju Županijske bolnice Čakovec u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica i na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec, odnosno do 25.10.2018. godine.

VI.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za primanje prijava.

VII.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata, bez obrazloženja.
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ravnatelj
Robert Grudić, dr.med., spec. opće kirurgije, ortopedije
i traumatologije, subspec.traumatologije, v.r.

bolnica-logo