Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 15/06/202128,3 min read

Javni natječaj

Broj:01-2526/2021
Čakovec, 15.06.2021.godine

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), Županijska bolnica Čakovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. Za davanje u zakup poslovnog prostora na kat. čest.br.229/1/3/1/1/1, u z.k.ul.br. 22 E k.o. Čakovec, kako slijedi:

– Poslovni prostor u ukupnoj površini od 12 (dvanaest) m2 (metara kvadratnih) koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade Županijske bolnice Čakovec pod nazivom „Sače“ na razdoblje od 5 (pet) godina s početnom cijenom zakupa od 2.800,00 kn + PDV.
2. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
3. Zakupnik u cijelosti snosi troškove komunalne naknade, čistoće i režijskih troškova ( električna energija, plin, voda i dr.) kao i ostalih troškova korištenja poslovnog prostora.
4. Poslovni prostor u kojem je zasnovan zakup se ne može dati u podzakup bez odobrenja zakupodavca.
5. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
– Podaci o podnositelju ponude (naziv pravne osobe, MB, OIB i adresu sjedišta s naznakom odgovorne osobe, odnosno naziv obrta, ime i prezime, OIB, adresu prebivališta).
– Naznaku poslovnog prostora za koje daje ponudu.
– Naznaku registrirane djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.
– Jasno navedenu visinu mjesečne ponuđene zakupnine po m2 (brojkama i slovima).
– Izvod iz sudskog, obrtnog ili strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili rješenje za fizičke osobe, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti iz natječaja, u izvorniku ili ovjereni preslici, te preslika osobne iskaznice za fizičke osobe.
– Potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave.
– Podatke o bonitetu poduzetnika ili podatke o solventnosti poduzetnika (obrazac BON2 ili SOL2).
– Potvrdu nadležnog Općinskog suda da se protiv fizičke i odgovorne osobe u pravnoj osobi nije potvrđena optužnica niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora.
– Dokaz o nepostojanju duga prema Županijskoj bolnici Čakovec s osnova plaćanja zakupnine.

Sukladno odredbama čl. 6.stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.
Pismene ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim kuvertama neposredno ili preporučeno pošiljkom na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I.G.Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora-ne otvarati“.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od objave Javnog natječaja, te je zadnji dan roka za dostavu ponuda 22.06.2021. godine.
Otvaranje ponuda neće biti javno. Nepotpune i nepravovremene ponude se neće razmatrati. O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana proteka roka za predaju ponuda.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu na određeno vrijeme od 5 (pet) godina kao ovršna isprava na trošak ponuditelja-zakupnika.
Županijska bolnica Čakovec zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja Ugovora, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

v.d. Ravnatelj
Igor Šegović,dr.med.,spec.pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo