Uprava

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 • Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • Povjerenstvo za kvalitetu

Kvaliteta zdravstvene skrbi može se, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), interpretirati kao razina do koje organizacija ispunjava očekivanja i zahtjeve. Radi se o kompleksnom konceptu na više razina, koji se može mjeriti sukladno unaprijed odobrenim standardima, pri čemu se kvalitetu zdravstvene zaštite definira kao zdravstvenu uslugu koja po svojim karakteristikama zadovoljava definirane zahtjeve, pri čemu postojećom razinom znanja i raspoloživim resursima ispunjava očekivanja bolesnika da će dobiti najbolju moguću skrb uz najmanji mogući rizik po zdravlje i blagostanje pacijenta“ (WHO, 2017). U Republici Hrvatskoj, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, objavljen u Narodnim novinama broj 124/11 kao krovni propis, kvalitetu zdravstvene zaštite definira kao „rezultat mjera poduzetih u sukladnosti s trenutačnim saznanjima u zdravstvenim postupcima, pri čemu iste osiguravaju maksimalno dobar ishod liječenja, a smanjuje se opasnost za nastup neželjenih posljedica po zdravlje pacijenata.

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite jedan je od mlađih odjela unutar ŽB Čakovec. Temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite sve zdravstvene ustanove s više od 40 zaposlenih radnika obvezne su ustrojiti posebnu jedinicu za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite. Jedinica za kvalitetu ŽB Čakovec ustrojena je s ciljem zadovoljavanja zahtjeva standarda kvalitete odnosno sukladno važećim propisima na području kvalitete zdravstvene zaštite.

Aktivnosti Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

 • Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u svim organizacijskim jedinicama Županijske bolnice Čakovec
 • Provođenje aktivnosti vezano uz pripremu bolnice za akreditacijski postupak
 • Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete
 • Utvrđuje plan aktivnosti za poboljšanje kvalitete i provodi analizu izvršenja zadanog plana
 • Prati pokazatelje kvalitete, izrađuje izvještaje i analize na području upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite
 • Provodi kontrolu kvalitete zdravstvene njege
 • Provodi mjerenja iskustva pacijenata i zadovoljstva zaposlenika
 • Sudjeluje u rješavanju pritužbi pacijenata u suradnji sa Odjelom za opće i pravne poslove, a na temelju kojih se poduzimaju aktivnosti za poboljšanje kvalitete rada zaposlenika kada je to potrebno
 • Prati i provodi analizu neželjenih događaja prema pacijentima i zaposlenicima
 • Surađuje sa Odjelom za informatiku i daje prijedloge za razvoj i poboljšanje bolničkog informacijskog sustava, a s ciljem standardizacije i poboljšanja vođenja medicinske dokumentacije
 • Organizira i provodi edukaciju zaposlenika iz područja upravljanja kvalitetom
 • Provodi unutarnje ocjene
 • Surađuje sa Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi pri Ministarstvu zdravstva kao i drugim institucijama

Povjerenstvo za kvalitetu

Uz Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, u ŽB Čakovec djeluje i Povjerenstvo za kvalitetu koje se sastoji od predstavnika za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica, a članove povjerenstva za kvalitetu na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće bolnice. Povjerenstvo za kvalitetu ima ulogu strateškog planiranja i donošenja odluka o postupcima kontinuiranog osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Sven Pal, dr.med.spec.dječje kirurgije
e- mail: pomocnik.kvaliteta@bolnica-cakovec.hr

Voditeljica Jedinice za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Renata Pongrac, mag.med.techn.
e- mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr

Sestra za kvalitetu i kronične rane, dijabetičko stopalo te stomaterapiju
Renata Pongrac, mag.med.techn.
e-mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr

Sestra za bolničke infekcije
Boža Škvorc, dipl.med.techn.
e-mail: higijena@bolnica-cakovec.hr

Propisi

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite:
http://www.zakon.hr/z/508/Zakon-o-kvaliteti-zdravstvene-za%C5%A1tite-i-socijalne-skrbi

Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1825.html

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1825.html

Plani i program mjera za osiguranje, unaprjeđenje, promicanje i praćenje kvalitete:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_114_3014.html

Zakon o zdravstvenoj zaštiti:
http://www.zakon.hr/z/190/Zakon-o-zdravstvenoj-za%C5%A1titi