Natječaj magistra medicinske biokemije – određeno

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 09/03/201713,4 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić dr.med., spec.kirurg, ortoped i traumatolog, subspec. traumatolog, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice (probni rad 6 mjeseci) na poslovima magistra medicinske biokemije – 1 kandidat u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju

Uvjeti:
–    završeni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije
–    položen stručni ispit
–    odobrenje (licenca) nadležne komore

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti slijedeće dokumente u preslici:
–    Zamolbu
–    Životopis
–    Domovnicu
–    Diplomu
–    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
–    Odobrenje za samostalni rad
–    Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO
–    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za magistra medicinske biokemije“.

Natječaj je otvoren od 08.03.2017. do 16.03.2017. godine.

Ukoliko se na radno mjesto magistra medicinske biokemije na određeno vrijeme ne javi kandidat sa položenim stručnim ispitom Županijska bolnica Čakovec može izabrati kandidata koji ispunjava sve ostale uvjete, a nema položeni stručni ispit odnosno odobrenje za samostalan rad. Izabrani kandidat bez položenog stručnog ispita obvezuje se položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.    

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Broj: 01-768/2017.

bolnica-logo