Natječaj na neodređeno – Liječnici specijalisti

Categories: NatječajiPublished On: 09/01/202420,6 min read

Objava

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

                      NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 6 mjeseci) na poslovima:

1. Doktor medicine, specijalist infektolog – 2 izvršitelja

Uvjeti:
položen specijalistički ispit iz infektologije
odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. Doktor medicine, specijalist endokrinolog i dijabetolog -1 izvršitelj

Uvjeti:
položen specijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije
odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

3. Doktor medicine, specijalist hematolog – 1 izvršitelj

Uvjeti:
položen specijalistički ispit iz hematologije
odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

4. Doktor medicine, specijalist kardiolog – 1 izvršitelj

Uvjeti:
položen specijalistički ispit iz kardiologije
odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

5. Doktor medicine, specijalist neurolog – 1 izvršitelj

Uvjeti:
položen specijalistički ispit iz neurologije
odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu
– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
– Odobrenje za samostalan rad i pripadajuće Rješenje
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://mpu.gov.hr/gradjani-21417/iz-djelokruga/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi-24124/prednost-pri-zaposljavanju-24126/24126

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 09.01.2024. godine do popunjavanja slobodnih radnih mjesta.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci
prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-89/2024.

bolnica-logo