Natječaj na neodređeno – Radnik u praoni

Categories: NatječajiPublished On: 13/06/202415,2 min read

Objava

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr. med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

                  NATJEČAJ 

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 mjeseca) na poslovima:

  1. RADNIK U PRAONI 1 izvršitelj

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u pomoćni radnik u sustavu s posebnim uvjetima rada)

Uvjeti:

  • Najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

  • Zamolbu
  • Životopis
  • Domovnicu
  • Diplomu/Svjedodžbu
  • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

https://mpu.gov.hr/gradjani-21417/iz-djelokruga/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi-24124/prednost-pri-zaposljavanju-24126/24126

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 13.06.2024. do 21.06.2024. godine.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi

provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.     

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-2619/2024.

bolnica-logo