Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 13/10/202322,5 min read

Objava

NATJEČAJ
za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:
1. LOGOPED – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završeni diplomski studij logopedije
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
2. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK NUTRICIONISTA  – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Prehrambeno biotehnološki fakultet smjera nutricionist ili studij nutricionizma
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu
3. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 3 izvršitelja
Uvjeti:
• Završeni studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad
4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 11 izvršitelja
Uvjeti:  
• Završena škola za medicinske sestre/tehničare ili završen studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad
5. MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNIČAR  – 1 izvršitelj
Uvjeti:  
• Završena srednja škola za zdravstvene tehničare laboratorijskog smjera
• Odobrenje za samostalan rad nadležne komore
6. KUHAR – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završena škola za kuhara, KV kuhar
• 1 (jedna) godina radnog iskustva
7. POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI – 2 izvršitelja
   Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola
8. ELEKTRIČAR – 1 izvršitelj
Uvjeti: 
• Završena škola za električara
• Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
9. BOLNIČAR/KA – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završena škola za bolničare
10. SPREMAČICA – 6 izvršitelja
Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola
Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
– Odobrenje za samostalan rad (3.,4.,5.)
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6. mjeseci) (1.,3.,4.,5.,9.)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora) (1.,2.,6.,8.)
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“. 
Natječaj je otvoren od 13.10.2023. do 21.10.2023. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Broj: 01-4435/2023.
bolnica-logo