Natječaj – neodređeno

Categories: NatječajiPublished On: 03/09/202119,7 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po Ravnatelju Igoru Šegoviću, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije temeljem članka 21. Statuta raspisuje

                                                          NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

1.    Doktor medicine, specijalist kardiologije – 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    položen specijalistički ispit iz kardiologije
•    odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2.    Psiholog – 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    profesor psihologije ili magistar/diplomirani psiholog
•    položen stručni ispit
•    Rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti

3.    Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja

Uvjeti:  
•    završena škola za medicinske sestre/tehničare
•    odobrenje za samostalan rad

4.    Prvostupnik/ca sestrinstva – 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    Završeni studij sestrinstva
•    Odobrenje za samostalan rad

5.    Radnik na prijevozu hrane – 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    najmanje završena osnovna škola

6.    Spremačica– 1 izvršitelj

Uvjeti:
•    Najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
–    Zamolbu
–    Životopis
–    Domovnicu
–    Diplomu/Svjedodžbu
–    Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za redni broj 1.)
–    Odobrenje za samostalan rad (za redni broj od 1. ,3. i 4)
–    Rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti (pod redni broj 2.)
–    Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 03.09.2021. do 11.09.2021. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci
prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.    

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-3554/2021

bolnica-logo