Natječaj o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 21/07/201614,4 min read

Natječaj

Broj 01-2090/16. (2941)
Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr. med., spec. internist, subspec. pulmologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec na poslovima:
1. doktora medicine, specijalista infektologije na Odjelu infektologije – 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci.
Uvjeti:
– završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine
– položen specijalistički ispit iz infektologije
– odobrenje za samostalni rad.
2. likvidatora na Odjelu ekonomskih i financijskih poslova – 1 izvršitelj uz probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije (VŠS)
– 1 godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj iz točke 1. i 2. obavezno dostaviti sljedeće dokumente u presliku:
– zamolbu
– životopis
– domovnicu
– diplomu
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu (pod 1.)
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (pod 1.)
– odobrenje za samostalni rad (pod 1.)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti testiranje i osobni intervju.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku: »Natječaj za zapošljavanje«.
Natječaj je otvoren 15 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
Natječaj je objavljen 20.07.2016. u Narodnim novinama broj 67/2016
                                                                              Županijska bolnica Čakovec

bolnica-logo