Natječaj – ODREĐENO

Categories: NatječajiPublished On: 26/06/202426,3 min read

 Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 3 do 6  mjeseci) na poslovima:

 

 1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE U NABAVI1 izvršitelj

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u viši savjetnik 2/savjetnik/suradnik)

            Uvjeti:

 • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – pravni fakultet
 • Završena izobrazba iz područja javne nabave, odnosno uz obvezu pohađanja

 

 1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK NUTRICIONISTA – 1 izvršitelj

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u nutricionist koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja)

 

Uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Prehrambeno biotehnološki fakultet smjera nutricionist ili studij nutricionizma
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici)

 

            Uvjeti:

 • Prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje (licenca) Hrvatske komore zdravstvenih radnika

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – 1 izvršitelj

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za   obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici)

 

            Uvjeti:

 • Završen odgovarajući studij
 • Odobrenje (licenca) za samostalan rad

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Svjedodžbu/Diplomu
 • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
 • Odobrenje za samostalan rad i pripadajuće Rješenje (3., 4.)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (3., 4.)
 • Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora)

(2.)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“

 

Natječaj je otvoren od 26.06.2024. do 04.07.2024. godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

 

Broj: 01-2753/2024.

bolnica-logo