Natječaj -pripravništvo

Categories: NatječajiPublished On: 23/10/202318,3 min read

Objava

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, te sukladno Potpori za zapošljavanje za obavljanje pripravništva, ravnatelj Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje Ugovora o radu za obavljanje pripravništva u trajanju od 12 mjeseci – na određeno vrijeme za zvanje:
1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj
    Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
2. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj
    Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
3. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 1 izvršitelj
    Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR- 1 izvršitelj
    Uvjet: završena škola za medicinske sestre/tehničare
5. PRIMALJA/PRIMALJA ASISTENTICA – 1 izvršitelj
    Uvjet: završena škola za primalje/primalje asistentice
6. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA – 1 izvršitelj
     Uvjet: završena škola za zdravstveno-laboratorijskog tehničara
Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za obavljanje pripravništva.
Kandidati su dužni dostaviti:
zamolbu
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku domovnice
– presliku osobne iskaznice 
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome)
– potvrdu o dužini trajanja obrazovanja i prosjek  ocjena 
– elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za pripravništvo“. 
Natječaj je otvoren od 23.10.2023. do 31.10.2023.godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Broj: 01-4624/2023.
bolnica-logo