Natječaj – PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA i PRIMALJA

Categories: NatječajiPublished On: 27/04/202016 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.vš.,dr.med., spec. opće kirurgije, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog  radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 3 mjeseca) na poslovima:

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj

            Uvjeti:

 • Završeni studij sestrinstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Poznavanje rada na računalu

 

 1. PRIMALJA – 1 izvršitelj

  Uvjeti:

 • završena škola za primalje
 • odobrenje za samostalan rad

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Svjedodžbu/Diplomu
 • Odobrenje za samostalni rad
 • Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje –određeno“.

 

Natječaj je otvoren od 27.04.2020. do 05.05.2020. godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.                                                                                               

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju,

 

obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

 

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

Broj 01-1840/2020.

bolnica-logo