Natječaj specijalist anesteziologije, specijalist oftalmologije, financijski knjigovođa – neodređeno

Categories: NatječajiPublished On: 23/08/201715,4 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. Specijalist oftalmologije i optometrije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz oftalmologije i optometrije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

3. Financijski knjigovođa – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
• jedna godina radnog iskustva u struci
• poznavanje rada na računalu
prednost: poznavanje i iskustvo rada u proračunskom računovodstvu

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Odobrenje za samostalni rad (pod 1. i 2.)
– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (pod 1.i 2.)
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 23.08. do 31.08.2017. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-2671/2017.

bolnica-logo