Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Županijske bolnice Čakovec

Categories: NatječajiPublished On: 03/04/201925,8 min read

Natječaj

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018.) i članka 22. i 23. Statuta Županijske bolnice Čakovec, Upravno vijeće Županijske bolnice Čakovec raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Županijske bolnice Čakovec

Kandidat za ravnatelja/icu Županijske bolnice Čakovec (u daljnjem tekstu: Bolnice) mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
– da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Bolnica ima poslovni odnos,
– da nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnice, kao niti njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj,
– da protiv osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
– da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komora,
– da se od strane poslodavca kandidata ne vodi disciplinski postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

– program rada i razvoja Bolnice za mandatno razdoblje,
– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom,
– diploma,
– elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne starije od 1 mjesec,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima Bolnica ima poslovni odnos, da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnice,
– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od 3 mjeseca,
– uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
– uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor ravnatelja/ice Županijske bolnice Čakovec – ne otvaraj“ u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC, 40 000 Čakovec, I.G. Kovačića 1e.

Rok za podnošenje prijave na natječaj računa se od dana objave u „Narodnim novinama“.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju, te isti poništiti bez obrazloženja.

Predsjednica Upravnog vijeća
dr.sc.Sonja Tošić-Grlač

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 03.04.2019. godine.

bolnica-logo