Natječaj za magistra farmacije u bolničkoj ljekarni-ugovor o radu na neodređeno

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 24/11/201611,1 min read

Natječaj


Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj Robert Grudić, dr.med., spec. opće kirurgije, traumatologije i ortopedije, subspec. traumatologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec na poslovima:

MAGISTRA FARMACIJE u Bolničkoj ljekarni – 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:
• Završen studij farmacije
• Položen stručni ispit
• Poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Odobrenje za samostalni rad
– Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje“.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama (broj NN 108 od 23.11.2016.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Broj 01-2763/1-16.

bolnica-logo