Natječaj za obavljanje pripravništva

Categories: NatječajiPublished On: 07/10/201918 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, te sukladno Potpori za zapošljavanje za obavljanje pripravništva, ravnatelj doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med.spec. opće kirurgije raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu za obavljanje pripravništva u trajanju od 12 mjeseci – na određeno vrijeme za zvanje:

PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE– 1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij

PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE– 1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij

PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 2 izvršitelja
Uvjet: završeni odgovarajući studij

FARMACEUTSKI/A TEHNIČAR/KA- 1 izvršitelj
Uvjet: završena odgovarajuća škola

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA – 4 izvršitelja
Uvjet: završena odgovarajuća škola

LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA- 1 izvršitelj
Uvjet: završena odgovarajuća škola

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR- 1 izvršitelj
Uvjet: završena odgovarajuća škola

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za obavljanje pripravništva.

Kandidati su dužni dostaviti:
– Zamolbu
– Životopis (vlastoručno potpisan)
– preslik domovnice
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/diplome)
– potvrdu o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za prvostupništvo
– Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti osobni intervju.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za pripravništvo“.
Natječaj je otvoren od 07.10.2019. do 15.10.2019. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-3373/2019.

bolnica-logo