Natječaj za obavljanje pripravništva – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA

Categories: NatječajiPublished On: 16/08/202114,1 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, te sukladno Potpori za zapošljavanje za obavljanje pripravništva, v.d. Ravnatelj Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu za obavljanje pripravništva u trajanju od 12 mjeseci – na određeno vrijeme za zvanje:

1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA – 1 izvršitelj
Uvjet: završena škola za fizioterapeutskog tehničara

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za obavljanje pripravništva.

Kandidati su dužni dostaviti:
– Zamolbu
– Životopis (vlastoručno potpisan)
– preslika domovnice
– preslika osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
– potvrdu o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena
– Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za pripravništvo“.
Natječaj je otvoren od 16.08.2021. do 24.08.2021. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-3341/2021.

 

bolnica-logo