Natječaj za pripravništvo

Categories: NatječajiPublished On: 29/08/202320,9 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, te sukladno Potpori za zapošljavanje za obavljanje pripravništva, ravnatelj Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje Ugovora o radu za obavljanje pripravništva u trajanju od 12 mjeseci – na određeno vrijeme za zvanje:
1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj
      Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE- 5 izvršitelja
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
3. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
4. PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE – 1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
5. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 2 izvršitelja
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij
6. FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA – 1 izvršitelj
Uvjet: završena škola za farmaceutskog tehničara
7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR- 1 izvršitelj
       Uvjet: završena škola za medicinske sestre/tehničare
8. PRIMALJA/PRIMALJA ASISTENTICA – 1 izvršitelj
Uvjet: završena škola za primalje/primalje asistentice
9. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA – 5 izvršitelja
Uvjet: završena škola za fizioterapeutskog tehničara
10. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA – 1 izvršitelj
Uvjet: završena škola za zdravstveno-laboratorijskog tehničara
Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za obavljanje pripravništva.
Kandidati su dužni dostaviti:
– zamolbu
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku domovnice
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome)
– potvrdu o dužini trajanja obrazovanja i prosjek  ocjena
– elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za pripravništvo“.
Natječaj je otvoren od 29.08.2023. do 06.09.2023.godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Broj: 01-3579/2023.
bolnica-logo