Natječaj za ravnatelja/icu Županijske bolnice Čakovec

Categories: NatječajiPublished On: 23/05/201626,2 min read

Natječaj za ravnatelja/icu ŽBČ- NN 47/2016 od 20.05.2016. Natječaj je otvoren do 06.06.2016. godine.

 

Na temelju članka 59., st. 3. i 4.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08., 155/09., 71/2010., 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14, 154/14) i članka 22. i 23. Statuta Županijske bolnice Čakovec, Upravno vijeće Županijske bolnice Čakovec raspisuje

                                                          N A T J E Č A J
                                         za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
                                                Županijske bolnice Čakovec

    Kandidat za ravnatelja/icu Županijske bolnice Čakovec (u daljnjem tekstu: Bolnice) mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

–    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
–    najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
–    da nije u sukobu interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
–    da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Bolnica ima poslovni odnos,
–    da nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnice, kao niti njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj,
–    da protiv osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
–    da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komora,
–    da se od strane poslodavca kandidata ne vodi disciplinski postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

–    program rada i razvoja Bolnice za mandatno razdoblje,
–    životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom,
–    diploma,
–    elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu,  
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu,
–    ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima Bolnica ima poslovni odnos, da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnice,
–    uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od 3 mjeseca,
–    uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
–    uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor ravnatelja/ice Županijske bolnice Čakovec – ne otvaraj“ u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC, 40 000 Čakovec, I.G. Kovačića 1e.

Rok za podnošenje prijave na natječaj računa se od dana objave u „Narodnim novinama“.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju, te isti poništiti bez obrazloženja.
                                
                                    

    Predsjednik Upravnog vijeća
       Alen Kajmović, mag. paed. i soc.

bolnica-logo