Natječaj za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno

Categories: NatječajiPublished On: 15/12/202323,6 min read

Objava

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr. med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

                      NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU, NABAVU I EU FONDOVE – 1 izvršitelj
     Uvjeti:
• Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog, pravnog, tehničkog ili srodnog usmjerenja
• Završena izobrazba iz područja javne nabave, odnosno uz obvezu pohađanja
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – 5 izvršitelja
     Uvjeti:
• Završeni odgovarajući studij
• Odobrenje za samostalan rad
3. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 2 izvršitelja
    Uvjeti:
• Stručni prvostupnik radiološke tehnologije
• Odobrenje (licenca) nadležne komore
4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 12 izvršitelja
     Uvjeti:
• Završena škola za medicinske sestre/tehničare ili završen studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad
5. STRUČNI REFERENT – 2 izvršitelja
     Uvjeti:
• Srednja stručna sprema društvenog ili zdravstvenog usmjerenja ili stručni prvostupnik društvenog usmjerenja ili sestrinstva
6. KUHAR – 1 izvršitelj
     Uvjeti: 
• Završena škola za kuhara, KV kuhar
• 1 (jedna) godina radnog iskustva
7. ELEKTRIČAR – 1 izvršitelj
     Uvjeti:
• Završena škola za električara
• Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
8. BOLNIČAR/KA – 1 izvršitelj
     Uvjeti:
• Završena škola za bolničare

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
– Odobrenje za samostalan rad i pripadajuće Rješenje (2.,3.,4.)
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6. mjeseci) (2.,3.,4.,8.)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora) (6. i 7.)
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 15.12.2023. do 23.12.2023. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Broj: 01-5510/2023.
bolnica-logo