Natječaj za specijalizacije

Categories: NatječajiPublished On: 17/06/202219 min read

Natječaj

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/22) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj, Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – specijalizanta za potrebe Županijske bolnice Čakovec iz medicinske grane – specijalizacije:
• Hitna medicina – 2 izvršitelja
• Ginekologija i opstetricija – 1 izvršitelj
• Abdominalna kirurgija – 1 izvršitelj
• Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina -1 izvršitelj
• Fizikalna medicina i rehabilitacija -1 izvršitelj
• Klinička radiologija – 1 izvršitelj
• Nefrologija – 1 izvršitelj
• Otorinolaringologija – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine)
– odobrenje za samostalan rad

Uz zamolbu pristupnik prilaže: preslika diplome, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika prijepisa položenih ispita na studiju, preslika potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslika nagrada za vrijeme studija, preslika potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih radova i kopije radova, potvrdu HZMO o radnom iskustvu, preslika ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preslika rezultata psihološkog testiranja, preslika domovnice, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Ponude s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Županijskoj bolnici Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama s naznakom: »Povjerenstvo za izbor specijalizanata – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik mora predočiti Povjerenstvu za provođenje natječaja pri razgovoru – intervjuu po pozivu ustanove.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu Natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.

Broj: 01-2360/2022.

bolnica-logo