Natječaj za specijalizacije

Categories: NatječajiPublished On: 30/08/201920,9 min read

Natječaj

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16–Ispravak i 6/17), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije(NN 73/08) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj,doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š.,dr.med.spec. opće kirurgije, raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine magistra medicinske biokemije– specijalizanta za potrebe Županijske bolnice Čakovec iz medicinske grane:

• Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje -1 izvršitelj
• Hitna medicina – 1 izvršitelj
• Klinička farmakologija s toksikologijom -1 izvršitelj
• Nefrologija -1 izvršitelj
• Opća kirurgija -1 izvršitelj
• Psihijatrija -1 izvršitelj
• Pulmologija -1 izvršitelj
• Vaskularna kirurgija -1 izvršitelj

• Medicinska biokemija i laboratorijska medicina – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine/magistar medicinske biokemije)
– odobrenje za samostalan rad

Uz zamolbu pristupnik prilaže: preslika diplome, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika prijepisa položenih ispita na studiju, preslika potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslika nagrada za vrijeme studija, preslika potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih radova i kopije radova, potvrdu HZMO o radnom iskustvu, preslika ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preslika rezultata psihološkog testiranja, preslika domovnice, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Ponude s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Županijskoj bolnici Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec u roku od 8 dana od raspisivanja natječaja s naznakom: »Povjerenstvo za izbor specijalizanata – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik mora predočiti Povjerenstvu za provođenje natječaja pri razgovoru – intervjuu po pozivu ustanove.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu Natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.

Natječaj je otvoren od 30.08.2019. godine do 07.09.2019. godine.

Broj: 01-2265/2/19.

bolnica-logo