Natječaj za specijalizaciju doktora medicine

Categories: NatječajiPublished On: 14/07/201618,2 min read

Natječaj

 

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije (NN 73/08) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr.med., spec.interne med., subspec.pulmologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca na poslovima doktora medicine/magistra medicinske biokemije – kandidata za specijalizaciju za potrebe Županijske bolnice Čakovec iz medicinske grane:
–    GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE – 1 kandidat
–    GASTROENTEROLOGIJE – 2 kandidata
–    PULMOLOGIJE – 1 kandidat
–    PEDIJATRIJE  – 1 kandidat ( za rad na Neonatologiji)
–    ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE – 1 kandidat
–    KLINIČKE FARMAKOLOGIJE S TOKSIKOLOGIJOM – 1 kandidat
–    INFEKTOLOGIJE – 1 kandidat
–    NEUROLOGIJE – 1 kandidat
–    TRANSFUZIJSKE MEDICINE – 1 kandidat
–    ABDOMINALNE KIRURGIJE – 1 kandidat
–    VASKULARNE KIRURGIJE– 1 kandidat
–    DJEČJE KIRURGIJE – 1 kandidat
–    MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE – 1 kandidat

Uvjeti:
– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine/magistar medicinske biokemije)
– odobrenje za samostalan rad
Uz zamolbu pristupnik prilaže: preslik odobrenja za samostalan rad, preslik prijepisa položenih ispita na studiju, preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslik nagrada za vrijeme studija, preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih radova i kopije radova, potvrdu HZMO o radnom iskustvu, preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preslik rezultata psihološkog testiranja, preslik domovnice, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Ponude s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Županijskoj bolnici Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec u roku od 15 dana od raspisivanja natječaja u Narodnim novinama s naznakom: »Povjerenstvo za izbor specijalizanata – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik mora predočiti Povjerenstvu za provođenje natječaja pri razgovoru – intervjuu po pozivu ustanove.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu Natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.

Broj: 01-1627/3-16.
Natječaj je objavljen 13.07.2016. u Narodnim novinama broj 64/2016

bolnica-logo