Natječaj za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Categories: NatječajiPublished On: 28/09/201818,9 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, te sukladno Potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva, ravnatelj Robert Grudić, dr. med., spec. opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva u trajanju od 12 mjeseci – na određeno vrijeme za zvanje:

PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE-3 izvršitelja
Uvjet: završeni odgovarajući studij

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA– 4 izvršitelja
Uvjet: završena odgovarajuća škola

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA– 2 izvršitelja
Uvjet: završeni odgovarajući stručni studij

MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR– 2 izvršitelja
Uvjet: završeni odgovarajuća škola

FARMACEUTSKI TEHNIČAR – 1 izvršitelj
Uvjet: završena odgovarajuća škola

PRIMALJA – 1 izvršitelj
Uvjet: završena odgovarajuća škola

MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA – 1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajuća škola

PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO–LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE -1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE -1 izvršitelj
Uvjet: završeni odgovarajući studij

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva.

Kandidati su dužni dostaviti:
– Zamolbu
– Životopis (vlastoručno potpisan)
– preslik domovnice
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/diplome)
– potvrdu o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena – za VŠS
– Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za pripravništvo“.

Natječaj je otvoren od 28.09.2018. do 06.10.2018. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-3068/2018.

bolnica-logo