Natječaj za STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Categories: NatječajiPublished On: 17/07/201914,9 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u trajanju od 12 mjeseci, za zvanje:

PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE- 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK JAVNE UPRAVE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

NUTRICIONIST – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
– Zamolbu
– Životopis (vlastoručno potpisan)
– Preslika domovnice
– Preslika osobne iskaznice
– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– Dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 17.07.2019. do 25.07.2019. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-2349/2019.

bolnica-logo