NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Categories: NatječajiPublished On: 06/09/201920,6 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po Ravnatelju doc.dr.sc. Tomislavu Novinščaku, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu, nabavu i EU fondove – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog ili srodnog usmjerenja
• završena izobrazba iz područja javne nabave, odnosno uz obvezu pohađanja
• 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

2. Informatičar (SSS) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• srednja stručna sprema informatičkog , elektrotehničkog ili srodnog usmjerenja
• 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu

3. Električar – 1 izvršitelj

Uvjeti:

• električar SSS
• 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

4. Radnik na pomoćnim poslovima održavanja– 1 izvršitelj

Uvjeti:

• najmanje završena osnovna škola

5. Spremačica- 1 izvršitelj

Uvjeti:

• najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslik Ugovora) (1. i 2.)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Natječaj je otvoren od 06.09.2019. do 14.09.2019. godine.

Broj: 01-2868/1/2019.

bolnica-logo