Natječaj za zapošljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 07/03/201817,5 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE (VŠS) – 1 izvršitelj
Uvjeti
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij građevinskog, strojarskog, elektrotehničkog, informatičkog ili drugog tehničkog usmjerenja
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu

Prednost: višegodišnje iskustvo na odgovarajućim poslovima te iskustvo
u rukovođenju i organizaciji

2. MAGISTAR FARMACIJE – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen studij farmacije
• odobrenje za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu

3. FARMACEUTSKI TEHNIČAR – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završena srednja škola za farmaceutskog tehničara
• položen stručni ispit
• poznavanje rada na računalu

4. KUHAR/KUHARICA – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završena srednja škola za kuhara (SSS)
• jedna godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu (pod 1. i 2.)
– Svjedodžba (pod 3. i 4.)
– Odobrenje za samostalan rad (pod. 2. )
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti usmeno testiranje i/ili pismeno testiranje i/ili osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja usmenog i/ili pismenog testiranja i/ili osobnog intervjua objavit će se na službenim internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Natječaj je otvoren od 07.03.2018. do 15.03.2018.

Broj: 01-4368/1-1/2017.

bolnica-logo