Natječaj za zapošljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 25/07/201818,5 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3 mjeseca) na poslovima:

1. Spremačica – 3 izvršitelja
Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola

2. Kuhar – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završena srednja škola za kuhara (SSS)
• jedna godina radnog iskustva u struci

3. Skladištar – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završeno srednjoškolsko obrazovanje
• 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

4. Medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja
Uvjeti:
• završena odgovarajuća škola
• odobrenje za samostalni rad

5. Prvostupnik/ca sestrinstva – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• završeni odgovarajući studij
• odobrenje za samostalni rad

6. Medicinsko laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završena odgovarajuća škola
• odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– Odobrenje za samostalan rad – licencu (za radna mjesta pod rednim brojem 4.,5. i 6.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren od 25.07.2018. do 02.08.2018.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 1978/2-18.

bolnica-logo