Natječaj za zapošljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 27/02/201918,4 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr. med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 mjeseca) na poslovima:

1. Soboslikar – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• srednja stručna sprema strukovnog usmjerenja (soboslikar – ličilac)
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poželjno radno iskustvo s knauf sistemima

2. Vodoinstalater i monter centralnog grijanja – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• srednja stručna sprema strukovnog usmjerenja (vodoinstalater-monter centralnog grijanja)
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• završena škola za medicinske sestre/tehničare
• odobrenje za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu
– poželjno je radno iskustvo na poslovima medicinske sestre/tehničara u Operacijskim salama.

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
– Odobrenje za samostalan rad (samo za 3.)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 27.02.2019. do 07.03.2019. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-725/2019.

bolnica-logo