Natječaj za zapošljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 20/03/201920,5 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po v.d. ravnatelju doc.dr.sc.Tomislavu Novinščaku, prof.v.š.,dr.med.,spec. opće kirurgije temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2-6 mjeseci) na poslovima:

1. Doktor medicine specijalist oftalmologije i optometrije – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz oftalmologije i optometrije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. Doktor medicine specijalist opće kirurgije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz opće kirurgije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

3. Doktor medicine specijalist interne medicine, uže specijalnosti iz kardiologije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz interne medicine
• položen ispit iz uže specijalnosti iz kardiologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

4. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završena škola za medicinske sestre/tehničara
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (1.,2. i 3.)
– Uvjerenje o položenom ispitu iz uže specijalnosti (3.)
– Odobrenje za samostalni rad
– Potvrda o stažu (potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“

Natječaj je otvoren od 20.03.2019. do 28.03.2019. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-1040/1/2019.

bolnica-logo