Natječaj za zapošljavanje – doktor medicine

Categories: NatječajiPublished On: 25/04/202314,5 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspe. pedijatrijske gastroenterologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec – za potrebe Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (probni rad od 6 mjeseci) na poslovima:

DOKTOR MEDICINE – 3 izvršitelja

Uvjeti:

• doktor medicine
• odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu
– Odobrenje za samostalan rad
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje – doktor medicine“.

Natječaj je otvoren od 25.04.2023. do 03.05.2023. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Broj 01-1970/2023.

bolnica-logo