Natječaj za zapošljavanje Doktora medicine/magistra medicinske biokemije – kandidata za specijalizaciju

Categories: NatječajiPublished On: 23/11/201718,1 min read

Natječaj

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, ispravak 69/19, 6/17), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije (NN 73/08) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologie, subspec. traumatologije, raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine/magistra medicinske biokemije – kandidata za specijalizaciju za potrebe Županijske bolnice Čakovec iz medicinske grane:
– Ginekologija i opstetricija -2 kandidata
– Pedijatrija–1 kandidat
– Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina -1 kandidat
– Klinička radiologija-1 kandidat
– Infektologija- 1 kandidat
– Vaskularna kirurgija – 2 kandidata
– Ortopedija i traumatologija – 1 kandidat
– Opća kirurgija – 3 kandidata
– Nefrologija – 1 kandidat
– Hematologija – 1 kandidat
– Gastroenterologija – 2 kandidata
– Medicinska biokemija i laboratorijska medicina – 1 kandidat

Uvjeti:
• zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine/magistar medicinske biokemije)
• odobrenje za samostalan rad
Uz zamolbu pristupnik prilaže: preslika diplome, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika prijepisa položenih ispita na studiju, preslika potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslika nagrada za vrijeme studija, preslika potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih radova i kopije radova, potvrdu HZMO o radnom iskustvu, preslika ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preslika rezultata psihološkog testiranja, preslika domovnice, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Ponude s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Županijskoj bolnici Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec u roku od 15 dana od raspisivanja natječaja u Narodnim novinama s naznakom: »Povjerenstvo za izbor specijalizanata – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik mora predočiti Povjerenstvu za provođenje natječaja pri razgovoru – intervjuu po pozivu ustanove.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu Natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.

Natječaj je objavljen u NN 114/17 od 22.11.2017.

Broj: 01-3797/17.

bolnica-logo