Natječaj za zapošljavanje doktora medicine/magistra medicinske biokemije/magistra farmacije – kandidata za specijalizaciju

Categories: NatječajiPublished On: 11/07/201820,5 min read

Natječaj

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16–Ispravak i 6/17), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije (NN 73/08), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra farmacije (NN 73/2008, 26.6.2008.) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine/magistra medicinske biokemije/magistra farmacije – kandidata za specijalizaciju za potrebe Županijske bolnice Čakovec iz medicinske grane:
SPECIJALIZACIJE:
• Ginekologija i opstetricija -2 izvršitelja
• Pedijatrija – 1 izvršitelj
• Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 2 izvršitelja
• Klinička radiologija -2 izvršitelja
• Infektologija -1 izvršitelja
• Vaskularna kirurgija -1 izvršitelj
• Ortopedija i traumatologija – 1 izvršitelj
• Opća kirurgija -2 izvršitelja
• Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija – 1 izvršitelj
• Otorinolaringologija – 1 izvršitelj
• Oftalmologija i optometrija – 1 izvršitelj
• Klinička farmakologija s toksikologijom – 1 izvršitelj
• Pulmologija – 1 izvršitelj
• Kardiologija – 1 izvršitelj
• Hematologija – 1 izvršitelj
• Gastroenterologija – 2 izvršitelja

• Klinička farmacija – bolničko ljekarništvo – 1 izvršitelj
• Medicinska biokemija i laboratorijska medicina -1 izvršitelj

Uvjeti:
– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine/magistar medicinske biokemije/magistar farmacije)

– odobrenje za samostalan rad
Uz zamolbu pristupnik prilaže: preslik diplome, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik prijepisa položenih ispita na studiju, preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslik nagrada za vrijeme studija, preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, popis objavljenih radova i kopije radova, potvrdu HZMO o radnom iskustvu, preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preslik rezultata psihološkog testiranja, preslik domovnice, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Ponude s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se Županijskoj bolnici Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec u roku od 15 dana od raspisivanja natječaja s naznakom: »Povjerenstvo za izbor specijalizanata – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik mora predočiti Povjerenstvu za provođenje natječaja pri razgovoru – intervjuu po pozivu ustanove.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu Natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.

Broj: 01-2306/18.
Natječaj je otvoren od 11.07.-25.07.2018.

bolnica-logo