Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 08/07/202220,3 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po Ravnatelju Igoru Šegoviću, dr. med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3 mjeseca) na poslovima:

1. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 2 izvršitelja

Uvjeti:
• Završeni odgovarajući studij
• Položen stručni ispit
• Odobrenje (licenca) Hrvatske komore zdravstvenih radnika

2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 3 izvršitelja

Uvjeti:
• Završeni studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 6 izvršitelja

Uvjeti:
• Završena škola za medicinske sestre/tehničare
• Odobrenje za samostalan rad

4. MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA -3 izvršitelja

Uvjeti:
• Završena srednja škola za zdravstvene tehničare laboratorijskog smjera
• Odobrenje za samostalan rad nadležne komore

5. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Završena srednja škola za kuhara (SSS)
• Jedna godina radnog iskustva u struci

6. ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Srednja stručna sprema ekonomskog upravnog ili općeg usmjerenja
• Poznavanje rada na računalu

7. POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola

8. SPREMAČICA – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)
– Odobrenje za samostalan rad (1.-4.)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
(potvrda, preslika Ugovora) (5.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren od 08.07.2022. do 16.07.2022. godine.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-2611/2022.

bolnica-logo