Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 09/11/202217 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po Ravnatelju Igoru Šegoviću, dr. med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 2 mjeseca) na poslovima:

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 10 izvršitelja

Uvjeti:
• završena škola za medicinske sestre/tehničare
• odobrenje za samostalan rad

2. STRUČNI REFERENT -1 izvršitelj

Uvjeti:
• srednja stručna sprema zdravstvenog, ekonomskog, upravnog ili općeg smjera
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. SPREMAČICA – 3 izvršitelja

Uvjeti:
• najmanje završena osnovna škola

4. POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)
– Odobrenje za samostalan rad (1.)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora) (2.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 09.11.2022. do 17.11.2022. godine.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-4447/2022.

bolnica-logo