Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 27/04/202321,5 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST HEMATOLOG – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz hematologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• završeni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije
• odobrenje (licenca) nadležne komore

3. PSIHOLOG – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• profesor psihologije ili magistar psihologije/klinički psiholog
• položen stručni ispit
• rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti

4. RADNI TERAPEUT – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• stručni prvostupnik radne terapije
• odobrenje za samostalan rad (licenca) nadležne komore

5. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 2 izvršitelja

Uvjeti:
• prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike
• položen stručni ispit
• odobrenje (licenca) Hrvatske komore zdravstvenih radnika

6. STRUČNI REFERENT- 1 izvršitelj

Uvjeti:
• srednja stručna sprema društvenog ili zdravstvenog usmjerenja ili stručni prvostupnik društvenog usmjerenja ili sestrinstva

7. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 2 izvršitelja

Uvjeti:
• najmanje završena osnovna škola

8. SPREMAČICA – 7 izvršitelja

Uvjeti:
• najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci) (1.-5.)
– Odobrenje za samostalan rad (1.,2.,4.,5.)
– Rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti (3.)
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Natječaj je otvoren od 27.04.2023. do 05.05.2023. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci
prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Broj: 01-2021/2023

bolnica-logo