Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 05/09/202325 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr. med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ
za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:
1. SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Diplomski sveučilišni studij – smjer socijalni rad
• Položen stručni ispit
• Odobrenje za samostalan rad nadležne komore
2. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -1 izvršitelj
Uvjeti:
• Stručni prvostupnik ili magistar/dipl. ekonomije
• Godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Opis poslova:
-izrađuje izlazne račune pacijenata za obavljene usluge u skladu s propisima, rješava reklamacije i drugu korespondenciju prema potrebama, izrađuje izvješća o pruženim uslugama,
-kontrolira ispravnost unosa šifri prilikom izdavanja računa
3. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 6 izvršitelja
Uvjeti:
• Završeni studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad
4. PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završeni odgovarajući studij
• Odobrenje za samostalan rad
5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 6 izvršitelja
Uvjeti:
• Završena škola za medicinske sestre/tehničare ili završen studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad
6. INFORMATIČKI REFERENT – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Srednja stručna sprema ili prvostupnik informatičkog, elektrotehničkog ili srodnog usmjerenja
• Poznavanje rada na računalu
7. KUHAR – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završena škola za kuhara, KV kuhar
• 1 (jedna) godina radnog iskustva
8. ELEKTRIČAR – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završena škola za električara
• Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
9. BOLNIČAR/KA – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• Završena škola za bolničare
10. SPREMAČICA – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola
Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
– Odobrenje za samostalan rad (1.,3.,4.,5.)
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6. mjeseci) (1.,3.,4.,5.,9.)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora) (2.,7.,8.)
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren od 05.09.2023. do 13.09.2023. godine.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
Broj: 01-3756/2023.
bolnica-logo