Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 07/08/202019,7 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju doc.dr.sc. Tomislavu Novinščaku, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA VASKULARNE KIRURGIJE – 2 izvršitelja

Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz vaskularne kirurgije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA UROLOGIJE – 2 izvršitelja

Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz urologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 2 izvršitelja

Uvjeti:
• završen odgovarajući studij
• odobrenje (licenca) nadležne komore

4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA- 2 izvršitelja

Uvjeti:
• završen odgovarajući studij
• odobrenje (licenca) nadležne komore

5. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- 1 izvršitelj

Uvjeti:
• završen odgovarajući studij
• odobrenje (licenca) nadležne komore

6. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE- 1 izvršitelj

Uvjeti:
• završen odgovarajući studij
• odobrenje za samostalan rad (licenca) nadležne komore

7. MEDICINSKA SESTRA- 2 izvršitelja

Uvjeti:
• završena odgovarajuća škola
• odobrenje (licenca) nadležne komore

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Odobrenje za samostalni rad
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 07.08.2020. do 17.08.2020. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-3033/2020.

bolnica-logo