Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 19/12/201827,8 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 6 mjeseca) na poslovima:

1. Doktor medicine specijalist neurologije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz neurologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

2. Doktor medicine specijalist urologije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz urologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

3. Doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

4. Doktor medicine specijalist opće kirurgije –3 izvršitelja
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz opće kirurgije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

5. Doktor medicine specijalist radiologije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz radiologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

6. Doktor medicine specijalist otorinolaringologije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz otorinolaringologije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

7. Doktor medicine specijalist oftalmologije i optometrije – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• položen specijalistički ispit iz oftalmologije i optometrije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad

8. Medicinska sestra – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završena odgovarajuća škola
• odobrenje za samostalni rad

9. Stručnjak zaštite na radu – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij tehničkog smjera
• najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu
• položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, stručne osobe za zaštitu od požara te povjerenika za zaštitu okoliša (ili posjedovanje statusa stručnjaka i stručne osobe u skladu s propisima)
• poznavanje rada na računalu
Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu/Svjedodžbu
– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (1.-7.)
– Odobrenje za samostalni rad (1.-8.)
– Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima(potvrda, preslik Ugovora) – pod 9.
– Potvrda o stažu (potvrda HZMO-a)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“
Natječaj je otvoren od 19.12. do 27.12.2018. godine
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 2805/1-1/18.

bolnica-logo