Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 17/03/202320,5 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu, nabavu i EU fondove – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog, pravnog, tehničkog ili srodnog usmjerenja
• Završena izobrazba iz područja javne nabave, odnosno uz obvezu pohađanja

2. Prvostupnik/ca sestrinstva – 4 izvršitelja

Uvjeti:
• Završeni studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad

3. Medicinska sestra/tehničar – 6 izvršitelja

Uvjeti:
• Završena škola za medicinske sestre/tehničare ili završen studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad

4. Primalja/ primaljska asistentica – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Završena škola za primalje / primaljske asistentice ili završen studij primaljstva
• Odobrenje za samostalan rad

5. Medicinsko-laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Završena srednja škola za zdravstvene tehničare laboratorijskog smjera
• Položen stručni ispit
• Odobrenje za samostalan rad nadležne komore

6. Radnik u praoni – 1 izvršitelj

Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)
– Odobrenje za samostalan rad (2. – 5.)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“

Natječaj je otvoren od 17.03.2023. do 25.03.2023. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Broj: 01-1381/2023.

bolnica-logo