Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Categories: NatječajiPublished On: 13/10/202317 min read

Objava

NATJEČAJ
za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3  mjeseca) na poslovima:
1. Prvostupnik/ca sestrinstva – 4 izvršitelja
Uvjeti:
• Završeni studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad
2. Prvostupnik/ca primaljstva – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završeni odgovarajući studij
• Odobrenje za samostalan rad
3. Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja
Uvjeti:  
• Završena škola za medicinske sestre/tehničare ili završen studij sestrinstva
• Odobrenje za samostalan rad
4. Stručni referent – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• Završena srednja stručna sprema ili prvostupnik društvenog usmjerenja
• poznavanje rada na računalu
5. Spremačica – 4 izvršitelja
Uvjeti:
• Najmanje završena osnovna škola
Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu/Diplomu
– Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
– Odobrenje za samostalan rad (1.-3.)
– Uvjerenje o nekažnjavanju (1.-3.)
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“
Natječaj je otvoren od 13.10.2023. do 21.10.2023. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
Broj: 01-4436/2023.
bolnica-logo